De organisatie

Het CVD is een kenniscentrum waar denken en doen elkaar raken. Ondernemers en publieke instellingen delen hier vraagstukken rond veiligheid en digitale transformatie. Onderzoekers gaan samen met het werkveld aan de slag met deze vragen. Opgedane kennis krijgt een plek in het onderwijs, zodat (aankomend) professionals vooroplopen in een veilige digitale wereld.

Uitdagingen van morgen

Met de samenwerking tussen middelbaar, hoger en universitair onderwijs, bedrijfsleven en overheid, creëert het CVD een creatieve broedplaats voor het denken en doen rond veiligheid en digitalisering. De brede mix van partners schept een omgeving om de uitdagingen van morgen op te pakken. Tegelijk geeft het centrum ook een boost aan de economie. Samen stimuleren we de innovatie- en ontwikkelkracht van ondernemers en kennisinstellingen.

Centraal in Apeldoorn

De thuisbasis van het CVD is het centraal gelegen Apeldoorn. Het is de plek waar veel van onze partners gehuisvest zijn. De stad is van oudsher een centrum voor veiligheid. De Politieacademie, de Koninklijke Landmacht en het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee zijn hier geworteld. Achmea, Belastingdienst en Kadaster – instellingen met gevoelige databestanden – hebben er hun hoofdkantoor. Ook KPN Security, een andere koploper in digitale veiligheid, is hier gevestigd. En met ruim 8000 IT-professionals is de stad een digitale marktleider.

Digitale veiligheid tablet
De initiatiefnemers

Het CVD is een initiatief van Hogeschool Saxion, de Politieacademie, de Universiteit Twente, de gemeente Apeldoorn, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en Aventus in samenwerking met het Opleidings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Landmacht en Apeldoorn IT, het netwerk van bedrijven en instellingen met IT-professionals.

Missie & visie

Wil je de actuele vraagstukken rond veiligheid en digitalisering serieus oppakken, dan moet je dat integraal en interdisciplinair doen. Bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid hebben elkaar nodig om te kunnen leren, onderzoeken en innoveren. Onze missie is om trajecten op te zetten waarin we theorie en praktijk bij elkaar brengen. In korte, krachtige projecten gaan we aan de slag met actuele veiligheidsopgaven.

Het thema veiligheid en digitalisering raakt aan een veelheid van ontwikkelingen in de samenleving. Daarom bakenen we scherp af wat we gaan doen, en hoe we dat doen. We stellen een heldere kennisagenda op met activiteiten in onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en publiek debat. De volgende kaders bepalen hoe we die agenda vullen:

• Onze focus ligt op uitdagingen die economisch, bestuurlijk en maatschappelijk relevant zijn. Dát zijn de dilemma’s waarop snel winst te boeken valt. Deze vraagstukken dienen zich als vanzelf aan en ze zetten je meteen aan het werk.

• Er is geen tijd voor trage processen. Omdat de digitalisering razendsnel gaat, kiezen we voor compacte onderwijsmodules en kortcyclische onderzoekstrajecten. Daarmee spelen we steeds opnieuw in op de trends van het moment.

• (Digitale) veiligheid raakt iedereen: van burger en bedrijf tot overheid. Daarom is het essentieel dat alle relevante partijen een gezamenlijke kennispositie opbouwen en die inzetten voor onderwijs en onderzoek. Voor veel veiligheidsvraagstukken zijn digitale oplossingen mogelijk of wenselijk.

• De grote digitale uitdagingen vragen niet alleen om theoretische antwoorden, maar vooral ook om praktische specialisten. In ons programma heeft de (bij)scholing van gekwalificeerde professionals een centrale rol. Samen werken we aan een veilige samenleving.

Initiatiefnemers: