Algemeen directeur IJle Stelstra op de compleet vernieuwde website (www.nipv.nl) over de ingezette koers: ‘We zien een toename van dynamische, bovenregionale en onvoorspelbare risico’s en complexe maatschappelijke vraagstukken die de vitale veiligheidsbelangen van Nederland raken. En daarmee de continuïteit van onze samenleving. Dat vraagt om een verdere professionalisering van onze rol als kennisinstituut en netwerkregisseur waarbij veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners vanuit de domeinen crisisbeheersing en brandweerzorg slimmer en sneller met elkaar verbonden en bediend worden. Onze organisatiestructuur hebben wij hierop aangepast en op integrale wijze brengt NIPV kwalitatief hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en ondersteuning samen’.

NIPV

Splitsing kennisinstituut en diensten

In het evaluatierapport van de Wet Veiligheidsregio’s is geadviseerd om een splitsing tussen kennis en diensten te realiseren. NIPV heeft deze splitsing intern doorgevoerd door een kenniscentrum en dienstencentrum in te richten die separaat van elkaar functioneren. Crisisbeheersing en Brandweerzorg krijgen een prominente plek binnen NIPV. De komende periode wordt dit verder ingevuld en vorm gegeven.

NIPV heeft op 7 maart een nieuw logo en nieuwe website gelanceerd. De internationale naam is Netherlands Institute for Public Safety. NIPV (voorheen IFV) is convenant partner van Saxion.

(Bron: NIPV.nl)